Formulari. Demanda de col·laboració


  •   Seleccionar Entitat


  • 1. Aportacions econòmiques
   2. Voluntariat
   Aquesta demanda també està penjada a
         Voluntaris.cat (FCVS)
         Voluntariat.org
         Hacesfalta.org
         Altres: Especificar on
   3. Servei Comunitari
   4. Col·laboració d’universitaris
         a. Aprenentatge Servei
         b. Treballs Fi de grau i Màster
         c. Períodes de pràctiques
   5. Col·laboració d’empreses
  •  
  •  
  •  
  • Informació sobre el tractament de les dades personals
   De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
   L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya.

   Responsable del tractament: Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya.
   Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dades@tercersector.cat
   Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens ha demanat i enviar-li informació d'interès rellevant (Butlletí, publicacions puntuals o periòdiques).
   Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s’han indicat.
   Base legítima: El consentiment què se us sol·licita.
   Destinataris: La mateixa entitat o bé les administracions públiques quan hi hagi una obligació legal vinculada justificacions de subvencions i /o convenis.
   Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament al c/ Rocafort, 242 bis, 2n de Barcelona o bé a dades@tercersector.cat. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Més informació a: http://www.tercersector.cat/politica-de-privacitat
   Termini de conservació: La informació es conservarà durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.